Közmeghallgatás
2005. szeptember 21.


Biharkeresztes Város Önkormányzata 2005. szeptember 21-én közmeghallgatást tartott. A közmeghallgatás napirendje keretében Fülöp Mihály polgármester tájékoztatót tartott a) az önkormányzat költségvetéséről: Önkormányzatunk 2005. évben 878 millió Ft-ból gazdálkodik. Bevételeink többsége 584 millió Ft (66,5 %) a központi költségvetésből származik, amely különböző jogcímenként, adott feladat finanszírozására, ellátottak, illetőleg a település lakosságszáma alapján biztosított. Saját bevételeink 57 millió Ft, amelyből 23 millió forint az intézmények működésével függ össze, azok szolgáltatásaiból, térítési díjakból tevődik össze. Helyi iparűzési adóból 34 millió Ft származik. A bevételek növelése érdekében önkormányzatunk minden lehetséges pályázati lehetőséget kihasznál. Pályázatok alapján 2005. évben eddig 45 millió Ft támogatásban részesültünk. Ez az összeg azonban nem tartalmazza a szennyvíztisztító telep és csatorna építésére megítélt összeget, amely 2005-re közel 98, 8 millió Ft. Címzett támogatás keretében erre a beruházásra 1 milliárd 24 millió 752 ezer Ft-ot állapítottak meg számunkra. " Önkormányzatunk 2005. április hónapban az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírt EZÜSTNET-05 program keretében Idősek számítástechnikai tanfolyamának támogatására 300 e Ft támogatásban részesült. " Májusban az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt "Decentralizált települési önkormányzati szilárd útburkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása támogatására 2005. évben" pályázati felhívásra az Alkotmány utca útburkolatának felújítására igényeltünk támogatást. A felújítás összköltsége 16.698 e Ft, amelynek 50 %-a , azaz 8.349 e Ft a támogatás és másik fele önrész. A beruházás 8. 349 e Ft támogatásban részesült. Pályázatok, amelyekről a közmeghallgatás időpontjáig még nem született döntés: " Pályázatot nyújtottunk be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Szociális szolgáltatások 2005. évi fejlesztése tárgykörben, Alapellátásban működő gépjárművek cseréje tárgyban. A pályázaton igényelt támogatás mértéke 5.000 e Ft, amelyet 1.150 e Ft saját erővel pótolunk ki nyertes pályázat esetén. A pályázatból a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Kht-nak üzemeltetésre átadott mikrobuszt kívánjuk lecserélni. " Júniusban a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács és az ICSSZEM által közösen meghirdetett a Berettyóújfalu kistérség 3 éves szociális felzárkóztató programja keretében az Idősek Klubja külső tatarozása, melegítő konyha rekonstrukciója tárgyban indult pályázat. A fejlesztés összköltsége: 4.001 e Ft, amelyből 3.200 e Ft a támogatási igény és ehhez 801 e Ft az önrész. " Júliusban a Városi Művelődési Ház, Hosszúpályi gesztorságával pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett HEFOP program keretében "A felnőttképzés hozzáféréséért és fejlesztéséért a román határ mentén" című projektre, amely keretében Biharkeresztesen, Létavértesen és Hosszúpályiban a közművelődési szakemberek képzését szervezzük meg, hogy képesek legyenek felnőttképzési programok megszervezésére, lebonyolítására. A projekt zárásaként kísérleti képzés lebonyolítását tervezzük. A projekt városunkra eső támogatási igénye: 8.799.978 Ft, amelyből a Művelődési Házban alakítunk ki egy információs végpontot, és a fennmaradó összeg a képzést és személyi jellegű költségeket fedezi. " A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Kisebbségi Koordinációs és Intervenciós Keretére 2 pályázatot is benyújtottunk. Az egyik a helyi idős roma lakosság kirándulásainak költségét fedezné, amely 250 e Ft. A másik pedig a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési költségeinek kiegészítését szolgálná 230 e Ft erejéig. " Augusztus hónapban az Egészségügyi Minisztérium által kiírt Települési és kistérségi egészségfejlesztési program keretében "Tankonyha kialakítása és egészséghét és egészségnevelési program lebonyolítása Biharkeresztesen" témájú pályázatot nyújtottunk be. A program összköltsége: 2.500 e Ft, amelyből 2.000 e Ft a támogatási igény. " Szeptemberben került benyújtásra az Alapítvány az Egészséges Településekért által kiírt meghívásos pályázat a települési egészségtervek megvalósításának támogatására. A program keretében egy balett terem kialakítását kívánjuk megoldani. A program összköltsége 2.857.143 Ft, amelyből 2.millió Ft a támogatási igény. " A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatósága által kiírt "Tanoda programok támogatása" tárgykörben a "Tanoda kialakítása és működtetése Biharkeresztesen" című projektet adtuk be. A program összköltsége 18.999 e Ft. Nyertes pályázat esetén a pályázat támogatása 100 %-os, önerőt nem igényel. A közeljövőben beadásra kerülő pályázataink: " Jelenleg készítjük elő az Egészségügyi Minisztérium által kiírt, már meglévő központi ügyelet berendezésének, ügyeleti gépkocsijának beszerzésére, illetve műszertelepítés támogatására szóló pályázatot A pályázaton igényelhető összeg: 5 millió Ft. " Önkormányzatunk támogatási kérelmet nyújt be az ING a Gyermekegészségügyért Alapítványhoz olyan gyermek-egészségügyi eszközök támogatására, amelyek gyermek egészség-megőrzési, betegségmegelőzési, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs célokat szolgálnak. A beszerzés összértéke 241.988 Ft, amelynek 50 %-át adnák támogatásként. " Az ICSSZEM által meghirdetett helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására készítjük elő pályázatunkat, amely keretében 1 fő ifjúságsegítő szakembert kívánunk alkalmazni 6 hónapon keresztül. Folyamatban lévő nagyberuházások LOGISZTIKAI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA " Biharkeresztes Város Önkormányzata 2004-ben a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács céljellegű decentralizált kereti támogatása keretében a logisztikai központ megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése céljából 10.000.000 forint támogatásban részesült, a saját erő 1.111.112 Ft. " Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a logisztikai központ kialakítására benyújtott projektet 15.000.000 forint támogatásban részesítette, melyhez önrész vállalása nem szükséges. A támogatási összeget engedélyezési tervek és kiviteli tervek (ipari logisztika, konténer terminál, vasút kiépítés, agrárlogisztika) elkészítésére, a közbeszerzési eljárás lefolytatására és egyéb háttértanulmányok (településre gyakorolt hatás leírása, foglalkoztatás) elkészítésére fordítjuk. " 2005. májusában pályázatot nyújtottunk be a Váti Kht-hoz a Magyarország- Románia Interreg III. a program keretében a Biharkeresztesi Interregionális Agrárlogisztikai és Innovációs Központ kialakításának pénzügyi támogatására. Az üzleti infrastruktúra és közös üzleti szolgáltatások fejlesztése céljából benyújtott pályázatban partnerként részt vesz a Nyíregyházi Főiskola, a Magyar Agrárvállalkozók Egyesülete, a Biharkeresztesi Logisztikai Park Kereskedelmi és Szolgáltató Kft és a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása. A tervezett beruházás a térség fejlesztési stratégiájának I. fázisát jelenti, a pályázat keretén belül 3 db 1500 m2 alapterületű, 10.000 tonna termény tárolására alkalmas raktár létrehozását és az üzemeltetéshez szükséges agrárlogisztikai rendszer implementálását kívánjuk megvalósítani. A megvalósításra igényelt összeg 499.552.000 forint, a pályázatról döntés várhatóan októberben születik. A logisztikai központ kialakítása érdekében többek között Biharkeresztes Város Önkormányzatának tagságával létrejött a Biharkeresztesi Logisztikai Park Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A gazdasági társaság révén még több pályázat benyújtására adódik lehetőség. BIHARKERESZTES VÁROS ÉS ÁRTÁND KÖZSÉG KÖZÖS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK ÉS SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZATÁNAK ÉPÍTÉSE A beruházáshoz szükséges források megszerzése elsősorban pályázati úton történik, Biharkeresztes Város gesztorként, míg Ártánd község támogatásban részesülő partnerként vesz részt a programban. A beruházás tervezett összköltsége 1.767.301 ezer forint, a megvalósításra 2004. novemberében a Belügyminisztérium címzett támogatási rendszeréből 60 %-os, azaz 1.060.381 ezer forintos támogatásban részesültek az önkormányzatok, 2007-ig történő felhasználással. A fennmaradó 40%-os, önkormányzatokat terhelő önrészt, azaz 706.920 ezer forintot, hitelből kívántuk biztosítani. A hitel összegének jelentős mértékű csökkentéséhez járulnának hozzá benyújtott pályázataink: " a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatára, területi kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatására nyújtottuk be igényünket a szennyvíztisztító építésére 100.386.000 forintra, " az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzatára, gazdaságfejlesztéssel összefüggő termelő infrastrukturális fejlesztések önkormányzatoknak jogcímre, címzett és céltámogatásból is finanszírozott szennyvízcsatorna-hálózat építésére pályáztunk 200 millió forintra. A TEKI és a TRFC pályázatok elbírálására még nem került sor. Időközben az Országgyűlés elfogadta a helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LX. számú törvényt. Ezen törvény értelmében a Biharkeresztes város és Ártánd község szennyvízközmű építése című beruházásra 1.024.752 ezer forint támogatásban részesülünk. Az önkormányzat működési bevételeihez tartozó helyi adók: Iparűzési adóból összesen 34 millió forint bevételre számítunk. Kommunális adó: Vállalkozóktól, amelyet foglalkoztatottak után fizetnek 1,5 millió Ft, míg a magánszemélyektől, amelyet ingatlanonként kell fizetni 8 millió Ft a tervezett bevétel . Gépjárműadóból a 2004. évi jogszabályi változásból eredő emelkedés miatt 17 millió Ft bevétel várható. Biharkeresztes város vonatkozásában adószámláinkon 4002 fő adózót tartunk nyilván. Kommunális feladatokra ebben az évben 97 millió forintot terveztünk. A kommunális feladatokat, mintegy 41 millió Ft értékig a 2004. március 1-jével létrejött Városüzemeltetési Kht. bevonásával látjuk el . Ezek a következő feladatok: " Közterületek rendezése " Közutak fenntartása " Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése " Közcélúak foglalkoztatása " Temető fenntartása " Önkormányzat intézményeinek karbantartása, takarítása " Állategészségügyi feladatok keretén belül a dögtelep üzemeltetése " Lakossági szemétszállítás " Szeméttelep karbantartása " A pályázat útján megvalósulandó felújítási és beruházási feladatok Közvilágításra 22 millió Ft-ot költünk, amelynek üzemeltetője és karbantartója a MEZEIVILL Kft. Oktatási feladatokra 250 millió Ft-ot kívánunk fordítani. Egészségügyi feladatokra 25 millió Ft-ot fordítunk. Szociális feladatokra 132 millió Ft-ot fordítunk. Közművelődési feladatokra 37 millió Ft-ot kívánunk fordítani, amelyben benne van 5,6 millió forint pályázati támogatás. Ezt a Városi Művelődési Ház felújítására nyertük el. Igazgatási feladatokra 200 millió Ft-ot fordítunk. Nonprofit szervezetek támogatására fordított összegek: - Városi Sportegyesület 500 ezer Ft., - Óvodás Gyermekért Nevelési Alapítvány Városi Gyermeknap rendezésére 50 ezer Ft. - Modellező Klub 50 ezer Ft. - Fehérmályva Hagyományőrző Egyesület 50 ezer Ft. - Tamota táncegyüttes 100 ezer Ft. - Református Zeneiskola 50 ezer Ft, - Cigány kisebbség 50 ezer Ft. - Maratoni Futócsoport 50 ezer Ft. - Bihari Horgász Egyesület 50 ezer Ft. - Polgárőrség működéséhez folyamatosan az üzemanyag, a telefondíj és a biztosítás költségeinek megtérítésével járulunk hozzá. Rendezvényen való részvételükhöz 50 ezer Ft-ot biztosítunk. Mátrakeresztes települést 500 ezer Ft-al támogattuk. b) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról Az önkormányzat ebben az évben elfogadta a település hulladékgazdálkodási tervét. A környezetvédelmi program megalkotására is sor kerül 2005-ben, kistérségi pályázati lehetőség kihasználásával. A közterületek tisztántartását a Városgazdálkodási Kht. biztosítja. A Bihari Hulladéklerakó építése még ebben az évben megkezdődhet, mivel a terület egy részét már átadták az építésnek. A hulladéklerakó megépítése után településünkön is elkezdődik a szelektív hulladékgyűjtés, az erre való felkészülés jegyében a Kht. öt hulladékgyűjtő szigetet alakított ki, ezek bitumenezésére még nem került sor. A szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges konténerek is rendelkezésünkre állnak. A szervezett hulladékgyűjtésből származó kommunális hulladék a Bihari Hulladéklerakó területén lesz elhelyezve, a jelenlegi szeméttelep rekultivációjának költségeit is tartalmazza a hulladéklerakó projektje. A hulladékgyűjtéshez szükséges háztartásonkénti egy-egy edényt az önkormányzat biztosítja a lakosok számára. A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos terveket az önkormányzat már elkészíttette, a kedvező pályázatra várunk, hogy beadhassuk azt. A hivatal munkatársai folyamatosan ellenőrizni fogják azt, hogy az átereszek, árkok lefedéséhez kért-e engedélyt az ingatlantulajdonos, valamint megfelelően tisztán tarja-e azt. A belvízelvezető árkok, átereszek takarítására a lakosságnak és az önkormányzatnak is több figyelmet kell szentelnie. A Kht. dolgozói megtisztították a legfontosabb csapadékelvezető árkokat és csatornákat.